Salg af virksomhed

Køb af virksomhed

Strategisk rådgivning

Finansiering/kapitalrejsning

Financial Services

Real Estate

Services

Salg af virksomhed

Et salg af din virksomhed kan indebære mange tanker og beslutninger undervejs, idet man ofte har et personligt forhold til virksomheden og medarbejderne.

I samarbejde med dig udarbejder Copenhagen Corporate Finance scenarier for den fremtidige udvikling samt rådgiver om den rette strategi for salgsprocessen, så salget kan gennemføres med henblik på at opnå den bedste pris og de bedste vilkår.

Vi laver en dybdegående analyse af din virksomheds resultater og nuværende situation, og med den viden udarbejder vi en finansiel model med flere forskellige vækst-scenarier. 

Som led i processen bliver der fokuseret på det mest hensigtsmæssige match i form af stand-alone salg til ny investor, private equity fond eller eksisterende markedsdeltagere med potentiale for konsolidering via vertikal eller horisontal integration. Vi sørger for at kontakte de relevante investorer i vores netværk, som strækker sig vidt rundt i Danmark og internationalt - sidstnævnte i tæt samspil med vores corporate finance-kollegaer i Pandea Global M&A-netværket.

Når vi modtager tilbud fra potentielle investorer vil vi rådgive jer i sammenligningen af tilbud og forhandle vilkår med køber. 

Fokusområder:

I Copenhagen Corporate Finance har vi M&A-erfaring fra mange industrier og vil kunne rådgive på tværs af sektorer. Vi har særlig fokus på:

  • Business Services
  • Financial Services
  • Healthcare and Life Sciences
  • Real Estate
  • Retail and Industrials
  • Technology, Media and Communications

Køb af virksomhed

Ved køb af en virksomhed skal der gøres overvejelser om baggrunden for dette og målsætninger med købet. Er du en industriel køber, som ønsker at udvide din markedsandel eller ledende medarbejder i virksomheden og ønsker aktivt medejerskab? 

Uanset hvilken type køber du er, kan vi hjælpe med at undgå vigtige faldgruber og lave en objektiv værdiansættelse af den pågældende virksomhed, samt bidrage med forhandlingsprocessen. Vi vil analysere potentielle opkøbskandidater og udarbejde beregninger på eventuelle synergier. 

Vi bistår med markedsscreening samt rådgivning i budprocessen baseret på købsmandater, herunder rådgivning ved bl.a. management buy-outs. 

Copenhagen Corporate Finance bistår løbende internationale Private Equtity-fonde med opkøb i Danmark.

Strategisk rådgivning

I et tæt samspil med virksomhedens ejere/ledelse analyseres den fremtidige strategiske udvikling for virksomheden.

Copenhagen Corporate Finance understøtter eksekveringen af virksomhedens strategiplan via et langsigtet samarbejde, som kan tage sigte på vækst, tiltrækning af nye investorer og/eller exit for nuværende ejere efter en årrække.

Vi lægger vægt på at yde en professionel og helhedsorienteret rådgivning samt indgå i et langsigtet samarbejde med virksomheden og dennes ejere - gerne som Trusted Advisor.

Derudover rådgiver vi virksomheder om finansiel restrukturering, ligesom vi agerer som rådgivere/konsulenter for finansielle kreditorer i forhold til nødlidende virksomheder.

Finansiering/kapitalrejsning

Copenhagen Corporate Finance yder rådgivning om finansiering og kapitalfremskaffelse til virksomheders vækst, generationsskifter mv.

Tilførsel af ny kapital vil kunne ske i form af udvidelse af egenkapitalen fra nye investorer eller fremmedfinansiering fra private eller finansielle långivere. 

Baseret på den enkelte virksomheds strategi, ejerforhold samt finansielle situation tilrettelægges den mest optimale fremtidige kapitalstruktur. 

Via kontakt til private investorer, private equity- og venturefonde, virksomheder samt finansielle institutioner sigtes mod at bistå virksomheden med at fremskaffe den ønskede kapital på de markedsmæssige rette vilkår.

Vores team har mange års erfaring fra den finansielle sektor, venturebranchen og andre sektorer, ligesom teamets store netværk inddrages i rådgivningen om kapitalfremskaffelse til gavn for såvel den mindre som den større virksomhed. 

Financial Services

Flere i vores team har omfattende ledelsesmæssig erfaring fra den finansielle sektor og dermed dyb indsigt i de kunde- og markedsmæssige konkurrenceparametre, de finansielle produkter samt den finansielle regulering. 

Copenhagen Corporate Finance har bistået med etablering af en række alternative investeringsfonde (AIF'er) i form af aktiebaserede fonde, venturefonde samt ejendomsfonde. Vi har rådgivet om etablering og videreudvikling af kapitalforvaltere i form af fondsmæglerselskaber, finansielle rådgivere og forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF'er).

Som led heri har vi bistået med udvikling af strategi- og forretningsplaner, politikker/forretningsgange samt indgået i dialogen med Finanstilsynet og andre myndigheder. 

Den finansielle viden inddrages som en naturlig del i vores øvrige rådgivning. Endelig kan partnere mv. tilbyde at indgå i bestyrelsen for selskaber. 

Real Estate

Copenhagen Corporate Finance har mange års erfaring med salg og finansiering af ejendomme - i egenskab af såvel corporate finance-rådgiver som erfaring fra ledelse af ejendomsselskaber og finansiel virksomhed. 

I forbindelse med et salg eller køb af investeringsejendomme baseres vores rådgivning på en struktureret proces. Vi vil foretage en vurdering af ejendommens værdi, samt bidrage med mulige forslag til optimering af salgsværdien.

I en salgsproces vil vi tage kontakt til en større investorkreds, herunder involvering af vores internationale samarbejdspartnere, og derigennem finde den rette investor og den optimale salgsværdi. 

Hvis din virksomhed har behov for finansiering af en investeringsejendom eller til udvikling heraf, har vi ligeledes de rette kompetencer hos os.

Med Copenhagen Corporate Finance får du troværdig rådgivningspartner med indgående kendskab til ejendomsbranchen.